Rezultate financiare importante


Descarcă tabelul

Profit and pierderi

Contul de profit şi pierdere (mil. lei)20082009Δ(%)
Cifra de afaceri netă16.75112.842(23)
Variaţia stocurilor de produse finite - Sold Creditor366(2)-
Producţia imobilizată14220846
Alte venituri de exploatare14015813
Total venituri de exploatare17.39913.206(24)
Cheltuieli cu materiile prime şi consumabile5.1122.402(53)
Alte cheltuieli cu materialele5543(22)
Cheltuieli cu utilităţile539501(7)
Cheltuieli privind mărfurile8751.32551
Cheltuieli cu personalul2.3292.3441
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale2.2561.752(22)
Ajustarea valorii activelor circulante143136(5)
Alte cheltuieli de exploatare 4.1373.989(4)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli644(483)-
Total cheltuieli de exploatare16.09012.009(25)
Profitul din exploatare1.3091.197(9)
Rezultatul financiar29650069
Profitul brut1.6051.6976
Impozit pe profit583329(44)
Profitul net1.0221.36834

Cifra de afaceri netă a companiei a scăzut în 2009 cu 23% faţă de 2008, însumând 12.842 mil. lei, mai ales din cauza nivelului scăzut al preţurilor şi al cantităţilor vândute.
Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 25% faţă de 2008, însumând 12.009 mil. lei, în principal ca urmare a scăderii preţului şi cantităţilor de ţiţei importat, dar şi datorită scăderii nivelului provizioanelor constituite în 2009 (în principal pentru litigii şi deprecieri).
EBIT-ul a însumat 1.197 mil. lei, cu 9% sub nivelul de 1.309 mil. lei din 2008, fiind în principal influenţat de preţul mai mic al ţiţeiului şi de mediul nefavorabil al marjelor de rafinare.

EBIT-ul din E&P a scăzut cu 773 mil. lei, de la valoarea de 3.139 mil. lei în 2008, la 2.366 în 2009, din cauza preţurilor mici la ţiţei şi a cantităţilor scăzute. Producţia Petrom S.A. în România a scăzut la 66 mil. bep, în scădere cu 4% sub nivelul înregistrat în 2008. Această scădere a fost determinată de reducerea numărului de sonde noi săpate şi de întârzieri ale sondelor-cheie.

EBIT-ul din R&M reflectă efectul pozitiv al optimizării proceselor şi a reţelei de benzinării, reducerii costurilor şi creşterii vânzărilor pe piaţa internă. Aceste îmbunătăţiri au contribuit la ameliorarea cu 1.067 mil. lei a EBIT-ului, de la valoarea negativă de -1.895 mil. lei în 2008, la -828 mil. lei în 2009. Pe de altă parte, EBIT-ul înregistrat în 2008 a fost foarte scăzut din cauza reducerii valorii contabile a rafinăriei Arpechim şi a înregistrării de provizioane pentru litigii.

EBIT-ul din G&E a fost de 7 mil. lei, mai scăzut decât valoarea de 104 mil. lei, înregistrată în 2008, fiind afectat de pierderile înregistrate la Doljchim şi de condiţiile de piaţă nefavorabile. EBIT-ul înregistrat de Doljchim în 2009 a fost negativ (-148 mil. lei), afectat de provizioanele constituite pentru închiderea activităţii şi reflectând cererea şi preţurile scăzute.

Rezultatul financiar al companiei s-a îmbunătăţit în 2009, ajungând la valoarea de 500 mil. lei, faţă de 296 mil. lei în 2008, în principal datorită folosirii instrumentelor de acoperire a riscului privind preţul ţiţeiului, care au generat câştiguri financiare în valoare de 524 mil. lei, diminuate însă de pierderea din evoluţia ratei de schimb valutar şi de cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate. Impozitul pe profit a scăzut, ca o consecinţă a scăderii cheltuielilor nedeductibile aferente provizioanelor constituite în 2009. Ca urmare a activităţilor desfăşurate de Petrom, contribuţia fiscală la bugetul statului a fost de 6.720 mil. lei, cu 4% mai mare faţă de anul 2008. Impozitul pe profit a însumat 286 mil. lei, redevenţele 553 mil. lei, iar contribuţiile sociale au atins valoarea de 563 mil. lei. Contribuţia Petrom la bugetul statului prin intermediul impozitelor indirecte a fost reprezentată, în principal, de accize (3.761 mil. lei), taxe aferente salariaţilor (602 mil. lei) şi TVA (779 mil. lei). Un control fiscal de fond privind toate taxele referitoare la anii 2004-2008 a fost efectuat de autorităţile fiscale. Pentru a reflecta rezultatul controlului, care s-a finalizat la începutul anului 2010, Petrom a constituit provizioane în valoare de 234 mil. lei. Aceste provizioane sunt reflectate în cheltuielile de exploatare, cu suma de 191 mil. lei, şi în impozitul pe profit, cu suma de 43 mil. lei.

Profitul net a crescut cu 34% în 2009, comparativ cu 2008, în principal datorită impactului pozitiv al rezultatului financiar.

Descarcă tabelul

Bilanţul contabil

Bilanţul pe scurt (mil. lei)2008%2009%
Active    
Active imobilizate    
Imobilizări corporale şi necorporale14.7865916.81663
Imobilizări financiare5.021205.42720
Active circulante    
Stocuri2.394102.0988
Creanţe şi alte active1.74172.0928
Investiţii pe termen scurt724300
Casa şi conturi la banci26112801
Total active24.92710026.713100
Capitaluri proprii şi datorii    
Capitaluri proprii 13.5695514.05653
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an    
Împrumuturi pe termen lung1.48662.81011
Alte datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an16411090
Provizioane6.262256.17723
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mică de un an    
Împrumuturi pe termen scurt30114191
Datorii comerciale2.29092.0278
Alte datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an85531.1154
Total capitaluri proprii şi datorii24.92710026.713100

 

La data de 31 decembrie 2009, activele totale însumau 26.713 mil. lei, cu 7% mai mult faţă de sfârşitul anului 2008 (24.927 mil. lei), în special datorită investiţiilor realizate în 2009.
Activele imobilizate au crescut cu 12%, până la 22.243 mil. lei, în principal datorită investiţiilor semnificative efectuate atât în activitatea de E&P, pentru dezvoltarea şi modernizarea sondelor, a instalaţiilor de suprafaţă şi a echipamentelor de producţie, dar şi în proiectele din activitatea de R&M, Energie şi de la nivel Corporativ. În 2009, valoarea activelor imobilizate a fost mai mare şi datorită creşterii nivelului împrumuturilor acordate filialelor.

Totalul activelor circulante, inclusiv plăţile în avans, a scăzut cu 13%, ajungând la 4.470 mil. lei, comparativ cu valoarea de 5.121 mil. lei înregistrată la sfârşitul anului 2008, în principal ca urmare a reducerii investiţiilor pe termen scurt în instrumente de acoperire a riscului privind preţul la ţiţei, dar şi ca efect al scăderii stocurilor, compensate parţial de creşterea activelor financiare pe termen scurt. Valoarea stocurilor a scăzut faţă de anul precedent, în special ca urmare a scăderii cantităţilor de materiale aflate în stoc.

Totalul datoriilor (inclusiv provizioane şi venituri în avans) a crescut cu 11%, având valoarea de 12.657 mil. lei la data de 31 decembrie 2009, în special ca urmare a creşterii împrumuturilor pe termen lung şi a datoriilor pentru instrumentele de acoperire a riscului, compensate de scăderea datoriilor către furnizori şi a provizioanelor.

Capitalurile proprii însumau 14.056 mil. lei la data de 31 decembrie 2009, cu 4% mai mult faţă de valoarea de 13.569 mil. lei înregistrată la sfârşitul anului 2008; această creştere s-a datorat profitului net generat în anul curent, dar care a fost redus cu valoarea justă aferentă instrumentelor de acoperire a riscului privind preţul ţiţeiului.

Numerarul net generat de activităţile de exploatare a fost scăzut din cauza influenţei mediului economic nefavorabil. Compania a continuat investiţiile în proiectele strategice cu impact economic puternic, fapt ce a determinat necesitatea de finanţări suplimentare. În consecinţă, gradul de îndatorare (definit ca fiind Capital împrumutat/Capital propriu x 100, conform reglementărilor în vigoare ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare) a atins nivelul de 19,99% la sfârşitul lunii decembrie 2009 (11,09% la sfârşitul anului 2008).

Flux de numerar

Situaţia privind fluxul de numerar al Petrom a fost întocmită pe baza metodei indirecte, conform căreia au fost operate ajustări pentru acele tranzacţii care nu au caracter monetar.

Numerarul net generat de activităţile de operare a scăzut cu 1.726 mil. lei sau 39%, de la 4.383 mil. lei la 2.657mil. lei.
Reconcilierea profitului brut pentru anul 2009 cu numerarul net din activităţile de operare (înaintea modificărilor în capitalul circulant) a avut ca rezultat o ajustare netă pozitivă de 1.778 mil. lei pentru 2009 (2008: 2.892 mil. lei). Principalele ajustări ale elementelor nemonetare provin din depreciere şi amortizare în valoare de 1.466 mil. lei pentru 2009 (2008: 1.171 mil. lei), valoarea de ajustare a activelor fixe şi pierderi realizate din înstrăinare însumând 487 mil. lei (2008: 1.031 mil. lei), compensată de scăderea valorii nete a provizioanelor pentru litigii, însumând 360 mil. lei în 2009 (2008: creştere netă de 693 mil. lei), şi de scăderea netă a valorii provizioanelor pentru restructurare, ce au însumat 142 mil. lei (2008: creştere netă de 48 mil. lei). Ieşirile de numerar din activitatea operaţională au fost, de asemenea, generate de plata impozitului pe profit, în sumă de 236 mil. lei (2008: 684 mil. lei). Fluxul de numerar generat de mişcările în capitalul circulant indică un rezultat negativ din cauza scăderii datoriilor şi a creşterii creanţelor, ca rezultat al reducerii preţurilor şi a cantităţilor vândute.

Ieşirile nete de numerar din activităţile de investiţii au fost de 4.058 mil. lei (2008: 5.528 mil. lei). Scăderea este determinată, în special, de reducerea investiţiilor în imobilizări corporale şi necorporale, însumând 4.073 mil. lei (2008: 6.218 mil. lei) şi, de asemenea, din cauza împrumuturilor mai mici acordate filialelor, care au însumat 283 mil. lei (2008: 580 mil. lei), precum şi de reducerea încasărilor din vânzarea investiţiilor financiare la 217 mil. lei (2008: 1.198 mil. lei).

Intrările de numerar din activităţi de finanţare au însumat 1.420 mil. lei (2008: 654 mil. lei). În 2009, intrările de numerar din activităţi de finanţare au provenit din împrumuturile contractate de-a lungul anului, în sumă de 1.435 mil. lei (2008: 1.768 mil. lei), depăşind cu mult plăţile pentru dividende, în sumă de 15 mil. lei (2008: 1.114 mil. lei). În concluzie, pe parcursul întregului an 2009, intrările pozitive de numerar din operare şi împrumuturile contractate au fost folosite pentru a acoperi investiţiile menţinute la un nivel ridicat.

Descarcă tabelul

Investiţiile

Investiţii (mil. lei)20082009Δ(%)
Explorare şi Producţie4.5242.806(38)
Rafinare şi Marketing1.297559(57)
Gaze şi Energie386353(9)
Nivel corporativ şi Altele197427117
Total investiţii*6.4044.145(35)

* Investiţiile includ achiziţii de active corporale şi necorporale şi achiziţii de active financiare reprezentând acţiuni în alte companii

Investiţiile Petrom S.A. în 2009 au însumat 4.145 mil. lei, fiind cu 35% mai scăzute faţă de 2008.

Investiţiile în E&P au reprezentat 68% din totalul investiţiilor din 2009, fiind în continuare orientate către optimizarea livrării şi procesării gazelor, forajul sondelor de dezvoltare şi de producţie, intervenţii şi lucrări de suprafaţă. Investiţiile E&P includ, de asemenea, costul achiziţiei companiei Korned LLP din Kazahstan, finalizată în decembrie. Aproximativ 13% din totalul investiţiilor au fost realizate în R&M. În Rafinare, investiţiile au fost folosite cu precădere pentru construcţia instalaţiei de hidrofinare a benzinei şi pentru implementarea proiectului DCS (Sistem de Control Distribuit) şi a proiectului de modernizare a sistemului de rezervoare. În Marketing, investiţiile s-au concentrat pe modernizarea depozitelor de produse petroliere. Investiţiile în segmentul G&E au reprezentat, în principal, investiţii în centrala electrică de la Brazi. La nivel corporativ, volumul investiţiilor a crescut datorită investiţiilor în construcţia noului sediu, „Petrom City”.


« inchide