Raportul auditorului independent şi situaţiile financiare


Puteti deschide aici Situatiile financiare Petrom si puteti vedea in format excel Bilantul, Contul de Profit si Pierdere si Fluxul de numerar al companiei.

Către Consiliul de Supraveghere şi Acţionarii S.C. Petrom S.A. Bucureşti, România

Raport asupra situaţiilor financiare

1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii S.C. PETROM S.A. („Societatea”), care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2009, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare menţionate se referă la:

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
2. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005, cu modificările ulterioare, şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiilor financiare, care să nu conţină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanţele date.

Responsabilitatea auditorului
3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice, să planificam şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale Societăţii pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstantele date, dar nu şi în scopul exprimării unei opinii asupra eficienţei controlului intern al Societăţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării situaţiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia
6. În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a S.C. PETROM S.A. la 31 decembrie 2009, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005, cu modificarile ulterioare, şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Alte aspecte
7. Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

8. Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile şi legale din Romania, şi anume Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005, cu modificările ulterioare.

9. În conformitate cu cerinţele Legii 82/1991 republicată, articolul 31, o societate-mamă trebuie să întocmească atât un raport anual privind propria activitate, cât şi un raport anual consolidat. Aşa cum se arată în Nota 6 a prezentului raport, Societatea va emite în termen legal situaţii financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2009.

Raport asupra conformităţii raportului Consiliului de Supraveghere privind situaţiile financiare

În concordanţă cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005, cu modificările ulterioare, articolul 263, punctul 2, noi am citit raportul anual care include raportul Consiliului de Supraveghere ataşat situaţiilor financiare. Raportul Consiliului de Supraveghere nu face parte din situaţiile financiare. În raportul Consiliului de Supraveghere, noi nu am identificat informaţii financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate.

Farrukh Khan, Partener de Audit
Semnatura Khan

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu Nr. 1533/25.11.2003
În numele:
DELOITTE AUDIT SRL
Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu Nr. 25/25.06.2001
Bucureşti, România
25 martie 2010

Puteti deschide aici Situatiile financiare Petrom si puteti vedea in format excel Bilantul, Contul de Profit si Pierdere si Fluxul de numerar al companiei.


« inchide