Managementul durabil al resurselor


Managementul resurselor de apă
Petrom foloseşte apa din mai multe surse pentru operaţiunile de răcire, generare de aburi şi procesare industrială. Consumul apei de suprafaţă a fost de aproximativ 29,52 mil. metri cubi în 2009, iar consumul de apă subterană a fost de aproape 11,79 mil. metri cubi. Apa uzată (în total 27,72 mil. metri cubi) este evacuată, după efectuarea tratamentelor specifice, în instalaţiile de tratare a apei din Petrom sau în cele deţinute de autorităţile locale.

Obiectivul nostru este să folosim apa cât mai eficient, reducând impactul asupra comunităţilor locale şi a mediului. În acest sens, adoptăm o abordare integrată a managementului resurselor de apă, unde şi alte efecte asupra mediului sunt luate în considerare, cu accent pe prevenirea poluării şi reducerea impactului la sursă.

Consumul total de apă în Petrom Rafinare a fost redus cu 35%, între 2005 şi 2009, în principal datorită activităţii de restructurare. Apa uzată este deversată după tratamentele specifice din instalaţiile de tratare. În rafinăria Arpechim, investiţiile în sistemele de management al apei uzate au dus la îmbunătăţirea indicatorilor de calitate aferenţi: reducerea cu 50% a consumului chimic de oxigen, cu 40% a consumului biochimic de oxigen, cu 90% a fenolilor şi cu 70% a amoniacului. La rafinăria Petrobrazi, un proiect în valoare de 34 mil. euro, iniţiat în 2009, a inclus măsuri precum curăţarea şi refacerea separatoarelor API (Institutul American de Petrol) de produse petroliere, reorganizarea tratării biologice printr-o etapă de denitrificare, noi echipamente de măsurare şi reabilitarea sistemului de canalizare.

În operaţiunile Petrom E&P, se gestionează cantităţi mari de apă tehnologică - 42 mil. metri cubi (în anul 2009). În producţia de petrol şi gaze, proporţia apei de zăcământ poate depăşi 90%. Petrom E&P reinjectează aproximativ 95% din apa de zăcământ. Cantităţile rămase sunt tratate corespunzător şi apoi deversate.

Managementul deşeurilor
Activităţile noastre generează o varietate de deşeuri lichide şi solide, incluzând deşeuri petroliere (şlam), deşeuri chimice, catalizatori uzaţi şi deşeuri din construcţie. Obiectivul nostru este să gestionăm deşeurile într-o manieră care să nu genereze riscuri asupra celor care lucrează în sau pentru Petrom, comunităţilor locale sau asupra mediului.

Cantităţile mari de deşeuri periculoase care au fost acumulate într-o perioadă lungă de timp (batalele din E&P şi rafinării) vor fi supuse unor programe specifice de gestiune a deşeurilor în următorii ani. Cu toate acestea, din cauza crizei financiare care a afectat şi compania noastră, proiectele planificate pentru construirea infrastructurii deşeurilor în 2009 au fost amânate pentru anul 2010.

Dacă în anul 2008 a fost realizată construcţia de bază a cinci instalaţii de bioremediere, în anul 2009 s-au realizat clădiri de birouri, garaje, rampe de cântărire şi laboratoare. Pentru alte zece instalaţii de bioremediere şi opt depozite de deşeuri, a fost dezvoltată şi demarată o ofertă de consultanţă pentru proiectare, inginerie, autorizare şi supraveghere. După finalizare, infrastructura deşeurilor va permite Petrom să înceapă lucrările de decontaminare şi abandonare a peste 10.000 de sonde vechi şi sute de instalaţii de producţie. Aceasta va face ca Petrom să devină cel mai mare deţinător şi operator privat de infrastructură a deşeurilor din România. De asemenea, Petrom Rafinare a stabilit contracte cu firme specializate în domeniul gestiunii deşeurilor specifice.

Secţia de fertilizatori a Doljchim acoperă o suprafaţă de aproximativ 220 de hectare, unde se regăsesc multe instalaţii ce au fost închise. Curăţarea acestei locaţii, eliminarea deşeurilor şi demolarea instalaţiilor închise a reprezentat o mare provocare în ultimii ani. Petrom se asigură că materialele rezultate din dezmembrare sunt utilizate în mod optim. În 2009, una dintre cele mai mari probleme în domeniul protecţiei mediului a putut fi rezolvată: batalele de şlamuri fosfo-amoniacale au fost închise, obţinându-se toate autorizaţiile de mediu necesare pentru închidere.

Noroi de foraj
Gestiunea deşeurilor din activitatea de extracţie a fost mult îmbunătăţită prin schimbarea substanţelor chimice şi a fluidelor de foraj. Aceasta ne-a permis să oprim descărcarea fluidelor de foraj folosite, deoarece deşeurile de foraj au devenit potenţial reciclabile. Petrom este prima companie de petrol care desfăşoară activitatea de foraj la mare adâncime în largul Mării Negre, folosind, de asemenea, pentru prima dată, fluid de foraj pe bază de ulei sintetic cu conţinut scăzut de substanţe aromatice. Platforma şi echipamentele de foraj au fost instalate astfel încât să se asigure că descărcările de deşeuri solide şi fluide nu se realizează în Marea Neagră.

Deversări şi pierderi
Pierderi de ţiţei

Funcţionarea şi integritatea tehnică a conductelor sunt monitorizate în mod regulat. Pe lângă alte tehnici utilizate, sectoarele de conducte sunt verificate periodic cu dispozitive specifice, care evaluează starea conductelor.

În cazul Petrom E&P numărul pierderilor din conducte rămâne ridicat. Majoritatea problemelor sunt legate de vechimea infrastructurii. În perioada 2008-2009, Petrom E&P a dezvoltat un program, în curs de desfăşurare, pentru înlocuirea vechilor conducte cu altele noi, în special în zonele stabilite ca fiind puncte critice, ca urmare a frecvenţei deversărilor.

Petrom E&P a dezvoltat planuri specifice de intervenţie pentru fiecare grup de zăcăminte şi a organizat echipe locale de intervenţie în caz de pierdere de ţiţei, precum şi punerea la dispoziţie a materialelor şi echipamentelor necesare. Pierderile minore sunt gestionate intern, în timp ce pentru cele majore avem contracte cu firme specializate, pentru a aplica rapid măsurile corespunzătoare. Activităţile referitoare la pierderile de ţiţei sunt reglementate prin standardul Petrom E&P „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”. Reprezentanţii Grupurilor de Zăcăminte au primit instruire adecvată şi au avut loc exerciţii anuale pentru a testa capacitatea de răspuns.

Petrom a înregistrat un total de 16 pierderi semnificative de hidrocarburi (>1.000 litri, nivelurile 3, 4 şi 5 pe o scară de la 1 la 5) şi 2.591 de scurgeri minore în cursul anului 2009 (2008: 10 şi, respectiv, 1.572); cantitatea de hidrocarburi pierdută a fost de 90.674 litri în 2009 (2008: 116.126 litri). Creşterea numărului de pierderi a fost generată de îmbunătăţirea raportării pierderilor, în special la pierderile de nivel 1 şi 2 şi de implementarea sistemului „CARE”, de raportare online.

Pierderi de gaze din conducte
Petrom operează o reţea mică de distribuţie a gazelor naturale, fără nicio staţie de compresoare şi cu o lungime totală de aproximativ 900 km. Distribuţia gazelor naturale în România este reglementată ca „sistem închis”. Balanţa volumetrică este raportată lunar de Petrom către Autoritatea Română de Reglementare, considerând consum propriu (nevoile tehnologice, încălzirea birourilor) variaţia stocului de gaze în conductă (în conductele proprii şi în sistemele terţelor părţi) şi erorile/toleranţele dispozitivelor de măsurare a gazelor. Cauza principală a diferenţelor din balanţa volumelor de gaze o reprezintă contoarele de gaze. Petrom operează aproximativ 20.000 de dispozitive de contorizare în teren. Diferenţa totală este sub nivelul de toleranţă acceptat pentru contorizarea gazelor.

Emisii atmosferice
Unele dintre emisiile provenite de la operaţiunile noastre au un potenţial impact asupra calităţii aerului, aici fiind incluse dioxidul de sulf, oxizi de azot şi hidrocarburile care nu conţin metan. Petrom încearcă să evite, să prevină şi să reducă emisiile atmosferice pentru a diminua potenţialul efect asupra sănătăţii umane şi daunele asupra mediului înconjurător.

Mai multe proiecte de modernizare la rafinăriile Petrom au dus la îmbunătăţiri importante în domeniul protecţiei mediului. Cazanele Babcock de la instalaţia de ardere din rafinăria Arpechim au fost înlocuite cu arzătoare de înaltă eficienţă, cu nivel scăzut de NOx. Automatizarea creşte eficienţa arderii în această instalaţie cu până la 90%, conducând la reducerea consumului de energie cu 300-400 TJ (TerraJoule)/an (echivalent cu 2 mil. euro /an) şi o scădere a emisiilor de NOx cu 75%, până la nivelul actual, de sub 100 tone/an.

În rafinăria Petrobrazi, programul de înlocuire a arzătoarelor a continuat şi în 2009. În acest sens, au fost achiziţionate arzătoare cu nivel scăzut de NOx, pentru unităţile de cocsare şi izomerizare, pentru a fi instalate în anul 2010. Rezervoarele de etanol/ ETBE şi MTBE/ETBE au fost dotate cu capace interne plutitoare, rezultând reducerea emisiilor atmosferice asociate cu până la 95%. Rezervoarele au fost vopsite cu straturi de protecţie a reflexiei termice sau radiaţiei luminoase de minimum 70%. De asemenea, au fost instalate noi sisteme de automatizare şi control, precum şi noi dispozitive de siguranţă împotriva incendiilor.

Petrom Marketing a instalat sisteme de recuperare a vaporilor la toate staţiile de distribuţie principale, pentru a reduce la minimum emisiile de hidrocarburi. Gradul de acoperire a sistemelor de recuperare a vaporilor în staţiile de distribuţie a crescut în ultimii doi ani cu 96%.

Biodiversitate
Biodiversitatea reprezintă o responsabilitate principală în dezvoltarea durabilă. Petrom acordă o atenţie deosebită operaţiunilor din zonele de conservare a naturii, solicitând angajamentul specialiştilor şi asociaţiilor din acest domeniu. Procesele noastre sunt planificate pe baza unor studii şi evaluări, cu scopul de a identifica riscurile şi de a dezvolta planuri specifice pentru o monitorizare atentă.

Transport
Pentru transportul ţiţeiului, gazelor, produselor petroliere şi petrochimice, Petrom foloseşte o structură logistică formată dintr-o reţea de conducte, autocisterne cu carcasă dublă, închiriate pentru transportul rutier, precum şi mijloace specifice pentru asigurarea transportului pe calea ferată. Transportul feroviar reprezintă 80-85% pentru livrările de produse din rafinării şi 30% pentru livrările de ţiţei din zona de producţie, în timp ce transportul rutier reprezintă 8-10% pentru livrările de produse din rafinării. Transportul prin conducte reprezintă 6,5-10% din livrările de produse din rafinării şi 70% din livrările de ţiţei din zona de producţie.

Orice mijloc de transport închiriat de la contractori trebuie să fie certificat de o autoritate competentă de reglementare şi să îndeplinească toate cerinţele din acordurile naţionale şi internaţionale relevante.


« inchide