Guvernanţa corporativă


Un proces decizional transparent, bazat pe reguli şi obiective clare consolidează încrederea părţilor interesate într-o companie. Acesta contribuie la protejarea drepturilor acţionarilor, îmbunătăţeşte rezultatele generale ale companiei, oferă un acces mai bun la capital şi diminuează riscurile. Prin urmare, Petrom acordă o mare importanţă principiilor bunei guvernanţe şi caută să respecte Codul aplicabil de Guvernanţă corporativă.

Începând cu aprilie 2007, Petrom a implementat sistemul dualist de management, alcătuit din Directorat, care gestionează activităţile zilnice, şi Consiliul de Supraveghere, ales de acţionari, cu rolul unui organism de monitorizare. Atribuţiile acestor organisme sunt descrise în Actul Constitutiv al societăţii şi în reglementările interne relevante, disponibile pe pagina de internet a companiei, la secţiunea Guvernanţă corporativă.

Condiţiile de aprobare, atribuţiile fiecărui membru al Directoratului, procedurile şi modul de abordare a conflictelor de interese sunt stipulate în Regulamentul Intern al Directoratului. Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere cuprinde proceduri detaliate privind modul de rezolvare a conflictelor de interese şi al tranzacţiilor persoanelor iniţiate, implicând membrii acestui organism. Ambele regulamente conţin şi alte prevederi referitoare la cele două organisme corporative, care le completează pe cele deja existente în Actul Constitutiv. Acest cadru de reglementare, aplicat sistemului de guvernanţă corporativă a Petrom, a fost revizuit la sfârşitul anului 2009, în concordanţă cu ultimele evoluţii din legislaţia naţională şi europeană aplicabilă societăţilor comerciale, dar şi pentru a reflecta expirarea unor clauze conţinute în Contractul de Privatizare Petrom.

În conformitate cu principiile bunei guvernanţe corporative, Petrom este administrată într-un climat deschis, pe baza discuţiilor oneste dintre Directorat şi Consiliul de Supraveghere, dar şi în cadrul fiecăruia dintre aceste organisme. Membrii organismelor menţionate au datoria de diligenţă şi loialitate faţă de societate. Astfel, Directoratul şi Consiliul de Supraveghere iau deciziile fără influenţa propriilor interese, spre binele societăţii, având în vedere, în primul rând, interesele acţionarilor şi ale angajaţilor.

Directoratul coordonează orientarea strategică a Petrom, împreună cu Consiliul de Supraveghere, şi raportează regulat acestuia din urmă, la timp şi în mod detaliat cu privire la toate problemele aferente desfăşurării activităţilor şi aplicării strategiei. În acest context, orice abatere de la valorile planificate, dar şi circumstanţele de importanţă deosebită pentru profitabilitatea şi lichiditatea societăţii sunt imediat comunicate Consiliului de Supraveghere. Conform dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale, nici unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere nu deţine o funcţie executivă în cadrul societăţii. Totodată, s-a constatat că unii dintre membrii Consiliului de Supraveghere întrunesc criteriile de independenţă, definite de Legea societăţilor comerciale, neavând nicio legătură cu principalii acţionari.

Un Comitet de Audit, alcătuit din patru membri ai Consiliului de Supraveghere, a fost înfiinţat pentru a acorda sprijin organelor de administrare Petrom, în domeniul controlului intern şi raportării financiare. Acest comitet are sarcina să pregătească adoptarea bilanţurilor financiar-contabile anuale şi să propună distribuirea profitului. De asemenea, acest comitet supraveghează strategia Petrom de management al riscului, precum şi rezultatele financiare ale societăţii şi analizează rapoartele auditorilor interni.

În conformitate cu Legea societăţilor comerciale, Comitetul de Audit cuprinde şi experţi din domeniul auditului financiar şi al contabilităţii. Cel puţin unul dintre membrii acestui comitet întruneşte criteriile de independenţă prevăzute de Legea societăţilor comerciale.

În anul 2009, membrii Directoratului s-au întâlnit aproape săptămânal, pentru schimbul de informaţii importante pentru funcţionarea curentă a societăţii şi pentru a lua decizii asupra problemelor care au necesitat aprobarea acestui organism. În cursul perioadei de raportare, Consiliul de Supraveghere s-a întrunit în şapte şedinţe. De asemenea, în cazuri urgente, atât Directoratul, cât şi Consiliul de Supraveghere au luat decizii prin circulare, fără convocarea unei şedinţe propriu-zise. În cursul anului supus analizei, s-au convocat trei şedinţe ale Comitetului de Audit.

Drepturile acţionarilor minoritari ai societăţii sunt protejate adecvat, în conformitate cu legislaţia naţională relevantă. Astfel, la solicitarea acţionarilor ce deţin cel puţin 5% din acţiunile Petrom, trebuie convocată o Adunare Generală Extraordinară. De asemenea, aceşti acţionari pot supune hotărâri spre aprobarea Adunării Generale. Toţi acţionarii înregistraţi legal au dreptul să participe la Adunările Generale, în persoană sau prin reprezentanţi, şi să voteze în şedinţa propriuzisă sau prin corespondenţă. Petrom promovează activ participarea acţionarilor săi la Adunările Generale, aceştia fiind invitaţi să adreseze întrebări cu privire la punctele de pe ordinea de zi dezbătute în aceste Adunări.


« inchide